6b6c43232d745d66051b028e207b00f7.png
Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Obecný úrad

Obecný urad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to: - zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

-  pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
-  vypracúva písomné vyhodnotenie všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutie starostu,
-  koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zariadených obcou,
-  organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec
Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

História úradu.

Úrad vznikol v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Hlavné výsledky od jeho vzniku: Počas tohto obdobia obec vybudovala plynofikáciu celej obce, kanalizáciu, dom smútku, viacúčelové ihrisko, miestne komunikácie.

 

Pondelok:     7.30-15.30

Utorok:          7.30-15.30

Streda:          7.30-17.00

Štvrtok:         7.30-15.30

Piatok:          7.30-14.00

Obedňajšia prestávka :    12.00 - 12.30